דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מילון מונחים

א'

אובדן כושר עבודה
פיצוי חודשי שישולם למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה.

אחוז החיסכון בפוליסה מסוג עדיף/מרב
היחס בין חלק הפרמיה השוטפת המופנית לחיסכון לבין הפרמיה השוטפת ששולמה לביטוח יסודי.

איכות חיים/טופ
סכום חד פעמי שישולם למבוטח או למוטבים במקרה של גילוי מחלות קשות הנקובות בפוליסה או במקרה מות המבוטח, לפי המוקדם. 

ב'

ביטוח לזמן פירעון קבוע (זפ"ק)
תכנית המורכבת מחיסכון וריסק. סכום הביטוח ישולם בחיי המבוטח או במותו במועד שנקבע מראש.

ביטוח לכל החיים
תכנית המורכבת מחיסכון וריסק. סכום הביטוח ישולם למוטבים במקרה מות המבוטח או למבוטח בהגיעו לגיל 95.

ביטוח מעורב
תכנית המורכבת מחיסכון וריסק. סכום הביטוח ישולם למוטבים במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוח או למבוטח עצמו, בתום תקופת הביטוח.

בית בטוח
תוכנית ביטוח לנוטלי משכנתאות. בתכנית זו החברה תשלם במקרה מוות של אחד המבוטחים את יתרת חוב המשכנתא. סכום הביטוח פוחת מידי שנה לפי לוח הסילוקין המפורט בפוליסה. כמו כן, ניתן לרכוש ביטוח לנזקי רכוש למבנה שמומן באמצעות המשכנתא.

בריאות
מגוון רחב של תכניות בתחום הבריאות להורים ולילדים. התכניות כוללות, בין היתר, ניתוחים פרטיים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, ייעוץ רפואי, ביטוח סיעודי, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ועוד. 

ג'

גמלה/קצבה
סכום שישולם למבוטח מדי חודש החל מתום תקופת הביטוח ולמשך כל חייו (לרבות לתקופות מובטחות, כנקוב בפוליסה). 

ד'

דמי ניהול
כספים הנגבים על ידי החברה מתוך החיסכון הצבור ו/או מתוך ההפקדות (פרמיות) המועברות לחברה, השיעורים המותרים נגבים בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב – 2012 ותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח), התשמ"ב-1981.

דמי ניהול אחרים
דמי ניהול חשבון המנוכים מהפרמיה בגין הוצאות עבור הטיפול בפוליסה, הטיפול בגביה ותת שנתיות.

דמי ניהול חשבון
סכום קבוע המנוכה מהפרמיה מדי חודש. סחירים ועמלות החזקת ניירות ערך. פרט לעמלות אלו החברה רשאית לגבות עמלות ניהול חיצוני בשל השקעה בסוגים שונים של קרנות השקעה ובכפוף לאישור המפקח (כגון: קרנות נדל"ן, קרנות הון סיכון).

דמי ניהול מהחיסכון המצטבר
סכומים המנוכים מהחיסכון המצטבר בפוליסה. 

ה'

הגנה אישית
תכנית המורכבת מחיסכון וריסק. סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, במקרה מות המבוטח לפני תום ביטוח, ישולם למוטבים. 

ח'

חסכון והשקעה Top Finance
מוצרים לחסכון והשקעה לטווח בינוני וארוך המיועדים לחוסך הפרטי, ניתן לחסוך במסגרת מוצרים אלו חסכון שוטף קבוע או הפקדה חד פעמית.

חיסכון מצטבר הוני
סך כל הכספים הצבורים בפוליסה המיועדים לתשלום חד פעמי בתום התקופה.