דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

צו ההרחבה 2016

הגדלת שיעורי הפקדות לביטוח פנסיוני בהתאם לצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק - 04/2016.

ב-04/2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה."

ב-05/2016 נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, שמרחיב את ההסכם הקיבוצי הנ"ל על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

להלן תקציר הוראת צו ההרחבה:

1. הפקדה לרכיב התגמולים: שיעור ההפקדה לתגמולי המעסיק יוגדל ל-6.5 אחוזים ושיעור ההפקדה לתגמולי עובד יוגדלו ל-6 אחוזים, בשתי פעימות:

1.7.2016:

 • תגמולי עובד (באחוזים): 5.75%. 
 • תגמולי מעסיק (באחוזים): 6.25%. 


1.1.2017:

 • תגמולי עובד (באחוזים): 6%. 
 • תגמולי מעסיק (באחוזים): 6.5%. 


2. הפקדה לביטוח אובדן כושר עבודה בפוליסת מנהלים:
2.1 בקופת ביטוח או בקופת גמל, הפקדת המעסיק כמפורט לעיל, תכלול את התשלום עבור אובדן כושר עבודה ושיעור הפקדת המעסיק לתגמולים לא יפחת מ- 5 אחוזים מהשכר הקובע ולא יעלה על 7.5 אחוזים ממנו.
2.2 שיעורי ההפקדה לאובדן כושר עבודה מתייחסים לסכום ביטוח המהווה 75 אחוזים מהשכר הקובע של העובד.

3. הפקדות המעסיק לרכיב הפיצויים:
3.1 שיעור הפקדת המעסיק לרכיב הפיצויים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, ובכל מקרה לא יפחת מ-6 אחוזים מהשכר הקובע.
3.2 אין לבצע הקטנת הפקדה לרכיב הפיצויים לעובדים שרכיב ההפקדה שלהם גבוה יותר מ-6 אחוזים.
3.3 עובד קיים שחל עליו סעיף 14 והמעסיק מפקיד לו 8.33 אחוזים לרכיב הפיצויים, יוכל לבצע ניוד ולעבור לקופה אחרת תוך שמירה על סעיף 14 ושיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים.
3.4 עובד חדש שמגיע עם פוליסה קיימת ושיעור ההפקדה בה לרכיב הפיצויים גבוה מהשיעור המינימלי של 6 אחוזים, המעסיק מחויב להמשיך ההפקדה עפ"י השיעור הגבוה. 

כללי הגדלת שיעורי ההפקדות בפוליסה, בהתאם למדיניות חברת "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

קבוצה 1 - פוליסות שנמכרו עד 05/2001 (כולל)

סוג הפוליסה

1. פוליסה קלאסית.

2. פוליסת עדיף:

 • מבטיחת תשואה.
 • משתתפת ברווחים עם מקדם קצבה מובטח.
 • פוליסת עדיף נספח הוני.


למבוטח יש/אין סוג פוליסה מקבוצה 3 שיש בה תגמולי עובד/מעסיק - יש.

לאיזו פוליסה תבוצע ההפקדה הנוספת? ההפקדה הנוספת לתגמולי עובד/מעסיק תבוצע לתגמולי עובד/מעסיק בהתאמה בפוליסה הקיימת מסוג הפוליסות המפורטות בקבוצה 3, באותם דמי ניהול, מקדמי קצבה וכיסוי ביטוחי הקיימים בפוליסה בה מבוצעת ההגדלה. 

קבוצה 2 - פוליסות שנמכרו עד 2001/05 (כולל)

סוג הפוליסה

1. פוליסה קלאסית.

2. פוליסת עדיף:

 • מבטיחת תשואה.
 • משתתפת ברווחים עם מקדם קצבה מובטח.
 • פוליסת עדיף נספח הוני.


למבוטח יש/אין סוג פוליסה מקבוצה 3 שיש בה תגמולי עובד/מעסיק - אין.

לאיזו פוליסה תבוצע ההפקדה הנוספת? ההפקדה הנוספת תבוצע לפוליסה חדשה מסוג סטטוס. 

קבוצה 3

סוג הפוליסה

1. פוליסת עדיף הוני ועדיף נספח קצבה (נמכרו בין 01/2000 ל-05/2001).

2. פוליסת מרב (נמכרה בין 06/2001 ל-12/2003).

3. פוליסת סטטוס (נמכרת החל מ-01/2004).

לאיזו פוליסה תבוצע ההפקדה הנוספת? ההפקדה הנוספת תבוצע בפוליסה, באותם דמי ניהול, מקדמי קצבה וכיסוי ביטוחי הקיימים בפוליסה בה מבוצעת ההגדלה.1. הגדלה בפוליסה חדשה: הגדלה בפוליסה חדשה תתבצע לפי המאפיינים כדלהלן:

 • מקדמי קצבה - בהתאם לפוליסות המשווקות היום. 
 • שיעור דמי ניהול - 4 אחוזים מההפקדה ו-1.05 אחוזים מהצבירה, או לפי הסכם מעסיק. 
 • מסלול השקעה - הינו 'תלוי גיל ברירת מחדל' בהתאם לגילו הנוכחי של המבוטח. 
 • פוליסת חיסכון בלבד ללא כיסויים ביטוחיים. 
 • ניתן להוסיף לפוליסה כיסוי שחרור פרמיות במקרה אובדן כושר עבודה, בהתאם לתנאי הפוליסה ונוהלי החברה.  2. מעסיקים המדווחים תשלומים לפוליסה באמצעות ממשק מעסיקים: הגדלת שיעורי ההפקדות תתבצע במסגרת ממשק מעסיקים בהתאם לדיווח שיתקבל בממשק ואין צורך בהנחיות ופעולות נוספות.

3. מעסיקים שאינם מדווחים תשלומים לפוליסה באמצעות ממשק מעסיקים: על מנת להתאים את שיעורי ההפקדות לתגמולי עובד ומעסיק בפוליסות, מתבקש המעסיק להעביר אלינו הנחיות כתובות ובחתימתו, על גבי הטפסים הבאים, כאשר יש לציין את שיעורי ההפקדה לכל פעימה בנפרד.

 • מכתב חתום ע"י המעסיק (לחץ כאן לפתיחת הטופס). 
 • רשימת העובדים ושיעורי ההפקדות החדשים, ברשימה נפרדת לכל פעימה (לחץ כאן לפורמט קובץ Excel למילוי נתונים ע"י המעסיק בפעימה הראשונה - 07.2016, לחץ כאן לפורמט קובץ Excel למילוי נתונים ע"י המעסיק בפעימה השנייה - 01.2017). 
 • יש להעביר את טופס הבקשה והרשימה באמצעות דוא"ל tikun-mmb@menora.co.il


4. אם כתוצאה מהגדלת שיעור ההפקדה לתגמולי מעסיק, מתבטלת ההפקדה הנוספת לכיסוי אובדן כושר עבודה, יש לציין זאת מפורשות בקובץ הנתונים.

5. מעסיקים המשלמים לפוליסה באמצעות הוראת קבע: המעסיק מתבקש להעביר הנחיות כאמור, לצורך ביצוע הגדלת שיעורי ההפקדות.

6. כל שינוי נוסף, מעבר לשינוי האמור בשיעורי ההפקדה לתגמולי עובד ולתגמולי מעסיק, מצריך גם את חתימת העובד (לחץ כאן לטופס 'בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים').

7. עם סיום הטיפול בבקשת המעסיק, תשלח הודעה למבוטח המפרטת את האופן בו טופלה הבקשה לעדכון שיעורי ההפקדות בהתאם לצו ההרחבה.


לחץ כאן לפתיחת קובץ PDF של צו ההרחבה 2016.