דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

משיכת כספים בפטור ממס מחשבון בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לחסכון שהיתרה בו נמוכה (עד 8,000 שקלים)

בעלי חשבונות עם יתרה נמוכה בקופת גמל רשאים למשוך את כספם בפטור מלא ממס. 

לעניין כספי פיצויים, משיכה תתאפשר בהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בדין:

חשוב להדגיש – המפורט להלן אינו רלוונטי לבעלי חשבונות עם יתרה נמוכה בקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות 

להלן תנאי הסף המצטברים לזכאות לביצוע משיכה כאמור:
1. בחשבון בקופה לא הופקדו כספים מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך .
2. לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין, מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך;
3. היתרה הצבורה הכוללת של העמית (כולל כספי רכיב הפיצויים, ככל שישנם), בכל חשבונותיו בקופה, לא עלתה על 8,000 ₪ במועד הרלוונטי לבקשת המשיכה- בקשה שתוגש בין יום 1 בינואר ליום 31 במרס של שנת 2018 או בכל שנה לאחר מכן – יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה בשנתיים לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים;


דוגמאות להמחשה: היתרה הצבורה ביחס לבקשה שהוגשה ביום 5 בינואר 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2016 היתרה הצבורה ביחס לבקשה שהוגשה ביום 5 באפריל 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2017.לצורך מימוש זכאות למשיכת כספים מהקופות שלהלן:

"מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים" / "מור מנורה מבטחים"/ "רשף קופת גמל לתגמולים"/ "הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים" 

יש לגשת עם המסמכים המפורטים מטה לאחד מסניפי בנק לאומי

למשיכה מיתר הקופות יש לפנות למוקד קשרי לקוחות בטלפון 2000*


אפשרות פדיון חדשה וקלה! 

שבאפשרותך להתקשר למספר טלפון 03-7552408 ולהקיש במערכת המענה האוטומטי את פרטי חשבון הבנק שלך, ללא צורך בהמתנה, ואנו נבצע פדיון של כספי החשבון ללא צורך בפניה נוספת


מסמכים שנדרש להגיש לצורך המשיכה: 

1. העתק אסמכתא בנקאית - המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.

2. צילום תעודת זהות. 

3. טופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל לחסכון  

4. במידה וחלפו 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה בינך לבין מעסיקך וככל שמעסיקך לא דיווח לחברה על סיום יחסי עובד-מעביד, נהיה זקוקים למידע על סיום יחסי עובד-מעביד, כדלקמן:

אם ברשותך מצוי כבר אישור מהמעסיק על סיום העבודה- תידרש להעביר אותו

אם אין ברשותך אישור שכזה (לא נורא, אין צורך שתפנה למעסיק לצורך קבלתו) – תידרש להעביר אישור על תקופות עבודה

מהמוסד לביטוח לאומי, שאותו ניתן להזמין באתר של המוסד לביטוח לאומי.לצורך בדיקת הזכאות למשיכת הכספים ניתן לפנות למוקד קשרי לקוחות בטלפון 2000*

יש להצטייד במספר תעודת זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות.