menora_bnrs_962x172_HEB

תיאור תמצית הפוליסה

מהו ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעוד הוא ביטוח המעניק תגמולים חודשיים למשך תקופה של עד 60 חודשים
למבוטח אשר הפך לסיעודי ואינו מתפקד באופן עצמאי בחיי היום יום, בהתאם להגדרות
הפוליסה, במהלך תקופת הביטוח. התגמולים משולמים כפיצוי (תשלום חודשי קבוע)
המשולם למבוטח השוהה בביתו או, כשיפוי (תשלומי החזר בגין קבלה) המשולם למבוטח
השוהה במוסד.

אדם נחשב לסיעודי כאשר מצב בריאותו ותפקודו ירודים ובשל כך אינו יכול לבצע 3 פעולות
לפחות מתוך 6 הפעולות הבאות (לפחות 50% מהפעולה):

 • lotus-copy-2 לקום ולשכב
 • lotus-copy-2 שליטה בסוגרים
 • lotus-copy-2 להתלבש ולהתפשט
 • lotus-copy-2 ניידות
 • lotus-copy-2 להתרחץ
 • lotus-copy-2 אכילה ושתייה

יובהר, כי הגדרת מקרה ביטוח המלאה והמחייבת היא ההגדרה הקיימת בתנאי הפוליסה, הכפופה להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

למה חשוב לרכוש ביטוח סיעודי?​

תוחלת החיים בעולם המערבי נמצאת בעלייה מתמדת ומשפיעה גם על משך חיי החולה הסיעודי.

הוצאות טיפול בחולה סיעודי מגיעות לאלפי שקלים בחודש והכיסוי שמוסדות המדינה מעניקים לחולה הסיעודי אינו מספיק, במקרים רבים הופך החולה הסיעודי לנטל כלכלי כבד, בו נושאים בני המשפחה, לעתים – במשך שנים ארוכות. לאומית סיעוד, פוליסת הביטוח הסיעודי של באמצעות מנורה מבטחים בע”מ, מציעה לכם כיסוי, המבטיח לכם להתרכז ברווחת החולה ובאפשרויות שיקומו. קבלה לביטוח סיעודי מותנית במילוי הצהרת בריאות.

בנוסף, גובה תגמולי הביטוח מותנים בגיל ההצטרפות. לכן – כדאי ומומלץ להצטרף בגיל מוקדם, כשבריאות כל בני המשפחה תקינה .
פוליסה סיעודית אינה מכסה מצב סיעודי בגיל זקנה בלבד. מקרי סיעוד יכולים להתרחש גם בגלאים צעירים.

חשוב לזכור! גיל ההצטרפות לתוכנית הביטוח הסיעודי קובע את גובה התגמול ולכן מומלץ לרכוש ביטוח סיעודי לך ולבני משפחתך בגיל צעיר, ככל הניתן.

האם יש הבדל בין הפוליסות הסיעודיות שמציעות קופות החולים?​

נוסח הכיסוי הביטוחי בפוליסה של חברי לאומית הינו נוסח קבוע ומוכתב ע”י רשות שוק ההון, חיסכון וביטוח במשרד האוצר. משכך, הנוסח זהה ואחיד לכיסוי הביטוחי המוצע גם בקופות החולים האחרות (בתנאי הזכאות לתגמולי ביטוח ובתקופת תשלום תגמולי הביטוח) .

מי יכול להצטרף?​

לקוחות לאומית, בכל גיל, רשאים לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי. 
הקבלה לביטוח כרוכה במילוי הצהרת בריאות, חיתום רפואי ואישור המבטח-מנורה מבטחים.

תינוקות מצטרפים באופן אוטומטי מרגע לידתם וילדים עד הגיעם לגיל 19 מבוטחים ללא עלות ההצטרפות באמצעות מוקד לאומית סיעוד במנורה בטלפון 5565*. כמו כן, ניתן להצטרף באמצעות טופס דיגיטלי או למלא טופס הצטרפות  ולשלוח לפקס 072-2238112 או לכתובת למייל Leumit-kmm@menora.co.il

מהם תגמולי הביטוח החודשיים?

תגמולי הביטוח* למקרה ביטוח שארע לפני 01/01/2024:

גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים
מקום השהייה של המבוטח
60 ומעלה50 עד 59עד 49
3,500 ₪4,500 ₪5,500 ₪תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)
4,500 ₪6,500 ₪10,000 ₪תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

תגמולי הביטוח* למקרה ביטוח שארע אחרי 01/01/2024:

גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים
מקום השהייה של המבוטח
60 ומעלה50 עד 59עד 49
3,200 ₪4,100 ₪5,000 ₪תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)
4,500 ₪6,500 ₪10,000 ₪תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

** תגמולי הביטוח צמודים למדד חודש נובמבר 2023 שפורסם ביום 15 בדצמבר 2023

 • גיל ההצטרפות הראשונית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

  עד גיל 49 רובד א'

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

  5,500 ₪

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי) בשיעור של 80% ולא יותר מ-

  10,000 ₪

 • גיל ההצטרפות הראשונית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

  גיל 50 עד 59 רובד ב'

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

  4,500 ₪

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי) בשיעור של 80% ולא יותר מ-

  6,500 ₪

 • גיל ההצטרפות הראשונית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

  גיל 60 ומעלה רובד ג'

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

  3,500 ₪

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי) בשיעור של 80% ולא יותר מ-

  3,500 ₪

כמה עולה הביטוח?​

גיל המבוטח במועד תשלום הפרמיה גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 עד 30.6.20מיום 1.7.20 עד 30.6.21מיום 1.7.21 עד 30.6.22מיום 1.7.22 עד 30.6.23מיום 1.7.23 עד 31.3.24
0-1800000
19-258.638.638.638.638.63
19-258.638.638.638.638.63
26-3010.4310.7311.2312.2413.24
31-3527.7728.0528.3228.6128.89
36-4038.6740.1141.5643.0044.45
41-4545.6547.7749.9152.0854.26
46-5081.0584.2387.4790.7694.10
51-55101.10106.84112.77118.36124.14
56-60117.87125.45133.29140.38147.75
61-65139.95147.57156.50164.75172.33
66-70166.80175.09183.78192.91202.48
71-75187.04195.94205.27215.03225.26
76-80198.54208.09218.09228.59239.58
81+198.54208.09218.09228.59239.58
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20 
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21 
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22 
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23 
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24 
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
8.63
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
8.63
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
8.63
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
8.63
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
8.63
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
10.39
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
10.69
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
11.19
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
12.19
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
13.19
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
27.66
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
27.94
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
28.21
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
28.50
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
28.78
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
38.52
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
39.95
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
41.39
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
42.83
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
44.27
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
45.47
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
47.58
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
49.71
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
51.87
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
54.04
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
80.73
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
93.90
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
87.12
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
90.40
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
93.73
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
100.70
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
106.42
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
112.32
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
117.89
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
123.65
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
117.40
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
124.95
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
132.76
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
139.82
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
147.16
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
139.39
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
146.98
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
155.88
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
164.10
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
171.65
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
166.14
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
174.39
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
183.05
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
192.14
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
201.68
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
186.30
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
195.16
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
204.45
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
214.18
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
224.37
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
197.75
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
207.26
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
217.26
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
227.68
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
238.63
גובה הפרמיה החודשית בש"ח
מיום 1.4.19 ועד ליום 30.6.20
197.75
מיום 1.7.20 ועד ליום 30.6.21
207.26
מיום 1.7.21 ועד ליום 30.6.22
217.26
מיום 1.7.22 ועד ליום 30.6.23
227.68
מיום 1.7.23 ועד ליום 31.3.24
238.63

הפרמיה צמודה למדד חודש פברואר 2019 שפורסם ביום 15.3.19

האם מבוטח המוגדר כסיעודי ממשיך לשלם פרמיה חודשית?​

מבוטח המוכר כמבוטח סיעודי יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח (פרמיה) במהלך תקופת הזכאות לתגמולי ביטוח.

עברתי ללאומית, איך אני שומר על רצף הביטוח (תאריך תחילת ביטוח מקורי)?​

לקוח חדש בלאומית, אשר היה מבוטח בביטוח סיעודי בקופת חולים אחרת ועבר ללאומית יוכל לשמור על רצף זכויות בביטוח הסיעודי, זאת בכפוף להצגת אישור בדבר קיומו של ביטוח סיעודי קודם. 

העברת האישור צריכה להיעשות עד 180 יום מיום המעבר ללאומית. לאחר מכן תהיה קבלתו של המבוטח לביטוח כמבוטח חדש, לכל דבר וענין. את האישור יש להעביר במייל  Leumit-kmm@menora.co.il או באמצעות הפקס במספר 072-2238112
להשלמת התהליך יש לפנות למוקד המכירות 5565*. האישור יינתן ע”י המבטח של הביטוח הסיעודי בקופת החולים הקודמת בה היה חבר

פירוט תנאי הזכאות לגמלת סיעוד ​

מבוטח, אשר הגיש תביעה לקבלת תגמולי ביטוח, בהתאם להוראות הפוליסה ונמצא כי מצבו התפקודי תואם לאחת או יותר מההגדרות המפורטות להלן:

מבוטח אשר עקב מצב בריאות ותפקוד ירודים, כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של 3 או יותר מתוך 6 הפעולות הבאות: לקום ולשכב; להתלבש ולהתפשט; לאכול ולשתות; להתרחץ; לשלוט על סוגרים או ניידות ( לנוע באופן עצמאי).
או …
מבוטח במצב של ”תשישות נפש“ שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.
“תשישות נפש” היא פגיעה בפעילות הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על-פי קביעת רופא מומחה בתחום.

בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת הפוליסה המלאה.

איך נקבעת הזכאות לגמלת סיעוד?​

לאחר קבלת מסמכי התביעה, חברת הביטוח תבדוק את הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה. ייתכן ונבקש לבצע הערכה תפקודית באמצעות רופא, אחות או מומחה בתחום מטעמנו. הבדיקה תתואם מראש והיא תיערך במקום מגורי המבוטח או במוסד הסיעודי בו הוא שוהה.
במקרים בהם יהיה צורך בהבהרות, תפנה אליכם חברת הביטוח בבקשה להמציא חומר נוסף. במקרים מסוימים תזמין חברת הביטוח את התיק הרפואי של המבוטח ישירות ממוסדות הבריאות. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה וכל המסמכים שנדרשו, נודיעך בכתב את החלטתנו באשר לתביעתך לקבלת תגמולי ביטוח בהתאם להוראות הפוליסה.

איך מגישים תביעה? ​

על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך באופן מסודר ומהיר, נבקשך למלא את טופס התביעה ולצרף את המסמכים הרלוונטיים כמפורט בהנחיות להגשת תביעה

את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים אנא שלח באחת מן הדרכים הבאות:

תשומת ליבך, קבלת טופס התביעה אצל המבטח אינו מהווה הסכמה ו/או התחייבות ו/או אישור של המבטח בקשר לתביעה שהוגשה.

מידע בנושא הגשת בקשת ערר​

ועדת ערר לעניין תביעות – במקרה בו תביעתך נדחתה, או ברצונך לערער על מועד קביעת זכאותך לקבלת תגמולים.

ועדת ערר לעניין ההצטרפות לביטוח הסיעודי – במקרה בו נדחתה בקשתך להצטרפות לביטוח הסיעוד.

ניתן לערער על החלטת החברה תוך 60 יום מיום שנמסרה הודעת הדחייה בדבר ההצטרפות לביטוח או מימוש זכאות לקבלת תגמולי ביטוח.

בקשת ערר ניתן להגיש באמצעות הדרכים הבאות:

כמו כן, לשם מיצוי זכויותיך, באפשרותך להשיג על החלטת החברה באמצעות פניה לממונה על פניות הציבור בחברתנו בכתובת ת.ד 927, תל-אביב מיקוד 6100802 או באמצעות דוא”ל pniyou-zibur@menora.co.il או באמצעות פקס מס’ 03-7608032 ו/או לפנות לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ו/או לערכאות משפטיות

מוקדי השירות שלנו עומדים לשירותך

מוקד הצטרפות

א'-ה' 9:00-17:00

מוקד שירות, מידע ותביעות

א'-ה' 8:00-16:00

מוקד לאומית

א'-ה' 9:00-17:00

צריכים מידע נוסף? השאירו את הפרטים ונשמח לעזור

* שדה חובה
הפנייה התקבלה בהצלחה!

תודה על פנייתך. הפנייה התקבלה ונציגנו יצרו עימך קשר בהקדם.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.